Masseter

Mest framträdande tuggmuskel. Stänger munnen. Bestämmer tillsammans med Temporalis och Pterygoideus Medialis, graden av muskelkraft under tuggning. Består av följande två komponenter:

Pars Superficialis

U: De främre två tredjedelarna av okbensbågen.

F: Angulus Mandibulae

– Tuberositas Masseterica

Förlopp uppifrån: snett dorsokaudalt

Drar underkäken något framåt

I: n.mandibularis

 

Pars Profunda

Storleken på denna muskeln varierar.

U:  Okbensbågen, käkledens diskokapsulära system och ibland även fascia temporalis.

F: Ramus Mandibulae, tillsammans med fiberstråk från Temporalis

FU: Säkerställer den laterala stabiliseringen av diskokapsulära syystemet vid sidoföring av käken: Tex under tuggning.

Kan ersättas av fascia parotideomassterica.

I: n.mandibularis

masseter

mvh/ Marcus Stigwan

Advertisements

Pterygoideus Medialis

U: Fossa pterygoidea och tuber maxillae.

F: Tuberositas pterygoidea på insidan av angulus mandibulae, förlöper snett dorsokaudalt till insidan av angulus mandibulae.

FU: Synergist till Temporalis och Masseter.

I: n.mandibularis

pterygoideus medialis

mvh/ Marcus Stigwan

Occipitalis

Muskeln Occipitofrontalis innefattar både Venter Frontalis samt Venter Occipitalis. I vanligt språk så säger vi Frontalis och Occipitalis. Olika människor väljer att klassa hela muskelgruppen till en och samma muskel, medans andra vill separera dessa två.

U: Linea Nuchalis Suprema

F: Gala Aponeurotica

FU: Drar skalpen bakåt.

I: n.facialis

Muskeln agerar som antagonist till Frontalis.

occipitalisoccipitalis real

mvh/ Marcus Stigwan

 

 

Buccinator-Kindmuskeln

U: Raphe, pterygomandibularis

– Även angränsande delar av över och underkäken till nivå med första molartanden.

F: Förenar sig vid mungipan med orbicularis oris.

FU:  formar kinden

– medverkar vid tuggning genom att trycka in födan mellan tandraderna

– Förhindrar inklämning av munslemhinnan

– Medverkar till skratt och gråt

I: n.facialis

buccinator

mvh/ Marcus Stigwan